cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
147
Views
0
Helpful
2
Replies
Highlighted
Beginner

HELP ABOUT TRACK INTERFACE TO HIGH AVAILABILITY

Khi 2 liên kết từ CORE đến FIREWALL bị hỏng, làm thế nào tôi không thể cấu hình để theo dõi và chuyển đổi dự phòng

Cảm ơn bạn

Screenshot_17.jpg

Everyone's tags (1)
2 REPLIES 2
Highlighted
VIP Mentor

Re: HELP ABOUT TRACK INTERFACE TO HIGH AVAILABILITY

Xin chào !

Tôi đang sử dụng Google Dịch, vì vậy tôi không biết việc dịch sang tiếng Việt có hợp lý không ...

Bạn đang theo dõi các giao diện eth1 của tường lửa ASA? Đăng cấu hình của các công tắc lõi và các công tắc DIS1 / 2.

Highlighted
VIP Mentor

Re: HELP ABOUT TRACK INTERFACE TO HIGH AVAILABILITY

xin chào
Bạn có sẵn sàng cao hay bạn đã thực hiện việc này và nếu bạn đã chỉ định các giao diện giám sát?

Bạn có thể đăng bài sau:
hiển thị failover
hiển thị giao diện failover
sh chạy tất cả monHello
Do you High Availability already active or do you which to implement this and if so have you specified the monitoring interfaces?

Can you post the following:
show failover
show failover interfaces
show run all monkind regards
Paul

Please rate and mark posts accordingly if you have found any of the information provided useful.
It will hopefully assist others with similar issues in the future